Четвер
23 трав., 2024
     

Ukrainian English

Підбірка українських народних замовлянь

Рейтинг 3.9 з 5. Голосів: 7

Підбірка українських замовлянь


До земних стихій

Добридень, кринице-вдовице! / Земля Тетяна, вода Уліяна! / Ти очищаєш каміння, креміння, / Луги, береги. / Я буду на поміч води набирати, / Своє тіло обмивати / Від ворогів, від напасті, від хвороб [1, 14]; Добрий вечір тобі, Уляно, святая, орданская, ангельськая і архангельская! [1, 70]; Добридень, вода йорданна! Ти від Бога прислана, називаєшся Оліяна, очищаєш ліски, піски, каміння, креміння, очисть роджену, наіменовану, книжну, молитвовану, миром мировану рабу Божу (…) від гістцю [1, 150]; – Добре утро, стороже Дем’яне, земле Уляно, вода Тетяно! Біжиш ти швидко, обмиваєш ти луги, береги і обмиваєш ти всяке коріня [1, 238]; для того, щоб корова прибавила молоко, замовляють: – Добридень, земле Тетяно, а вода Оляно, наповни землю травою, криниці водою. Наповни мою (масть) корову Божою росою (молоком) [1, 245]; Здоров тобі, вода Оліяна, ще й ти, земля Тетяна, благословив тебе Господь і Пречиста Мати ції води вечірньої набрати [1, 246]; якщо у корови не стало молока, замовляли: Драстуй, вода Оліяна, / І ти, земле Тетяно! / Я ж не прийшов до тебе / Води брати, / А прийшов помощі прохати [1, 257]. Звертання в замовляннях до небесних і земних стихій обумовлено не лише вірою в силу останніх, їх обожнюванням, а й властивою для стародавньої людини системою міркування, коли людина і природа усвідомлювалися як могутні сили, хоч первісна людина віддавала перевагу стихії природи як частки єдиного всесвіту [1, 7].

До небесних стихій

– Добрий день тобі, сонечко яснеє. Ти святе, ти ясне-прекрасне; ти чисте, величне й поважне; ти освіщаєш гори і долини і високії могили, – освіти мене, рабу Божу, перед усім миром християнським… [1, 219]; Добрий день тобі, сонечко яснеє! / Ти святе, ти ясне – прекраснеє, / ти чисте, величне й поважне [1, 235]; Добрий вечір, ви, зорі-зоряниці, ви, Божі угодниці, вечірнія порошниці [1, 247]; Добрий вечір вам, зірниці, / Божії світлиці! [1, 250]; замова на корову, щоб давала молоко, сир, масло, сметану: Добрий вечір, зорі-зірниці, / Ви ходите по світі, ви ходите по границі, / Ви бачите добрі люди й чарівниці, / Від Бога дано і від Бога прислано / Товстий сир, густа сметана й жовте масло [1, 256]. Як правило, мовними елементами таких зачинів є традиційні етикетні вітальні формули у поєднанні із звертаннями, рідше – із займенниками 2-ої ос. одн. і звертаннями або тільки із займенниками [4, 78]. Формули привітання у поєднані зі звертаннями виступають засобом експресивного синтаксису в діалогізованій мові, як-от: – Добрий вечір тобі, огненний бугало! – Здорова, хрещена, нарождена, молитв’яна раба Божа дівчино!.. [1, 218]. Образи небесних стихій осмислений у таких формах як сонечко, зорі-зоряниці, Божі угодниці, вечірнія порошниці, зірниці, Божії світлиці, зорі-зірниці, огненний бугало.

До дерев

– Вечір добрий, дубе, березо! Посватаймось, побратаймось, у мене є син (дочка) болящий (…), то я йому вимовляю плаксивці, марудивці, неспокійниці. Йдіть собі легенько, тихенько на дуби, на берези. Вечір добрий, місяцю ридающий! Чого мій син (дочка…) плаче, ридає, він сну не має? Поїхав Іван Хреститель і привезе моєму сину сон зо всіх сторон легенький, тихенький… [1, 190]; У цьому замовлянні бачимо комбінацію звертань: зачином є формула привітання до дуба, берези, а далі за текстом – вітання місяця.

До свійських птахів та тварин

Від дитячої плаксивиці: – Добрий вечір вам, кури зузулясти, кури попилясти, кури черні, кури біли, визьміть собі плаксивиці, крикливиці, а народженому младенцю (ім’я) нашліть сон зо всіх сторон, зо всеї птици по половинці. Щоб воно не плакало, не кричало, щоб всігда спокійно спало [1, 203]. Образ корови оповитий магічною предметно-оказіональною символікою табуїстично-оберегового характеру, вплетеною в народний світогляд, сільськогосподарську прагматику [2, 267], наприклад, у замовлянні: – Добридень тобі, коровице-буйволице! / Чого, коровице, плачеш? / – Як же мені не плакати!? / Пішла я через тридев’ять межів, / Обступили мене тридев’ять чародійників / і чародійниць, / Відібрали в мене Божую манну, користь. / Божая мати сказала, / І тридев’ять чародійників, / І тридев’ять чародійниць скажіте: / – Візьміте і вкладіте / Божую манну користь коровиці-буйволиці… [1, 251].

До берега

– Добридень, Іван Берег, наповняєш землю травою, береги водою, а рибу лускою. Наповни мою (масть) корову Божою росою [1, 245]; Добридень тобі, береже Оліяне, / Вода Татіяне! [1, 249];

До криниці

Добридень тобі, кринице! [1, 249]; Добридень, кринице-царице, не прийшла я по водицю, а прийшла я по благословенну манну, по товстий сир, по густе молоко, по густу манну [1, 254]. У подібних замовляннях звертання, як і вказівні займенники, є головними засобами інтимізації, наприклад: Добре утро тобі, кирнице, ти вода ордання, на мня Оляна, вуд Бога прислана, течеш з Криму до Русалиму, обливаєш луги, береги, каміння, креміння, обмий мою корову… [1, 258]. Дослідження психологічних асоціативів допомагає скорегувати уявлення про зміст і структуру міфопоетичної картини світу етносу і автора, а окреслення меж явища дозволяє зробити внесок у вирішення широкого кола сучасних проблем міфопоетики і лінгвосеміотики, зокрема про засоби мовного втілення ідеї посередництва між світами та маркування ірреальних світів, які є невід’ємною складовою людської психіки [5, 73], порівняймо: – Добре утро, криничко-сестричко, у тебе жили наповнюються водою із камінів, із кременів і со всіх сточників, щоб так у мої корови прибуло молоко із жил, із роси, із води, зо всього їда і зо всього питя [1, 260]; Добрий вечір, кринице, красна дівице! / Водо – дочко Уляно! / Земле – мати Тетяно! / Камне – брате Петре! / Поздоровляю вас із понеділком! / Приймайте хліб-сіль, / Дайте нам водиці на добро… [1, 302]; – Добрий день тобі, кринице Миколаєва, і тобі, вода орання і рекання Оляна, дай мені води, од людей біди, обмить хрещеного нароженого младенця (ім’я) плаксивиці, крикливиці [1, 192]. «Криниця» в художньо-мовній системі Тараса Шевченка є психологічним асоціативом-актантом ситуації щасливого/нещасливого кохання, ситуації смерті [5, 67–68]. В українських замовляннях на кохання зустрічаємо передбачення ситуації щасливого почуття: Добридень, кринице-вдовице! / Набираю води для кохання. / Беру я воду любовну / І кладу на зорі [1, 232].

До бджіл

Дендобре, пчоли, соколові очі, Біг вам до помочи [1, 273]. Дієслівні форми у функції присудка однакового часового оформлення (уставайте, будіть, ідіть, збирайте), які у тексті функціонують після формул привітань, є засобами створення емоційного стану людини, яка промовляє замовляння, наприклад до бджіл (коли носять мед): Дендобре, матко Фірко, дендобре, матко Ягінко, дендобре, матко Ябрунько, – уставайте раненько, будіть діток раненько. Ідіть, діточки, в поле да збирайте цвіт щиренько [1, 276].

Отже, фіксуємо такі формули привітання, як один із типів зачинів в українських замовляннях: до земних стихій, небесних стихій, дерев, свійських птахів та тварин, берега, криниці, бджіл. Формули привітання у поєднані зі звертаннями виступають засобом експресивного синтаксису в діалогізованій мові. В українських замовляннях зустрічаємо такі приклади формул привітань: добридень, добрий вечір, добре утро, здоров, драстуй, добрий день, здорова, вечір добрий, дендобре.

Література

  1. Ви, зорі-зориці…Українська народна магічна поезія : (замовляння) / упоряд. М.Г. Василенка, Т.М. Шевчук ; передм. М.Г. Василенка. – К. : Молодь, 1991. – 336 с.
  2. Дмитренко М. Символи українського фольклору : монографія / Микола Дмитренко. – К. : УЦКД, 2011. – 400 с.
  3. Замовляння / упоряд., передмова, примітки М.К. Дмитренка. – К. : Видавець Микола Дмитренко, 2007. – 124 с. (Серія «Народна творчість». – Кн. 9).
  4. Остроушко О. А. Семантико-синтаксична структура текстів українських замовлянь : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Оксана Андріївна Остроушко. – Дніпропетровськ, 2002. – 201 с.
  5. Слухай Н. Світ сакрального слова Тараса Шевченка : монографія / Наталія Слухай. – К. : Агрармедіагруп, 2011. – 227 с.

© Портал SPADOK.ORG.UA


Долучайтесь до спільноти та діліться публікацією у соцмережах:

Підписатися на Twitter та Viber